Kailangan ilagay ang 12-digit SPCN at ang apelyido ng nagpadala o ng makakatanggap.
Please input 12-digit SPCN and the last name of sender or last name of receiver.


Privacy Notice